บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จํากัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบการด้านผู้รวบรวมระบบ (System Integrator) โดยให้บริการออกแบบ
จัดหา พัฒนา และติดตั้งรวมถึงดําเนินการจัดการดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมดที่เกี่ี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการจัดเตรียม Solution ที่ดีที่สุด ด้วยการบริการอย่างตรงเวลาด้วยพร้อมทั้งเปี่ยมด้วยคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ด้วยทีมงานกว่า 70 คน ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรจำนวน 30 คน และนักวิเคราะห์ระบบจำนวน 15 คน ที่มีประสบการณ์ในงานสำคัญมาอย่างมากมาย อีกทั้งยังมีความรู้ความชำนาญ ต่อการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านโทรคมนาคม, การส่งผ่านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในประเทศ ซึ่งทีมงานเหล่านี้พร้อมที่จะประสานงานกับลูกค้าและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการสรรหา Solution ที่ดีที่สุด เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง และตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความรู้และความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดของทีมงาน

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน บริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการโดยทั่วประเทศ และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ หากลูกค้ามีความต้องการหรือมีปัญหาใดๆ

Our Partner