Career

………………………………………………………………………………………………..
ตำแหน่งที่รับสมัครงาน
………………………………………………………………………………………………..

1. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบอาวุโส (Senior System Analyst)

3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

4. Programmer

5. Junior Technical Consultant

6. Technical Consultant

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ Email : info@rts2003.co.th

………………………………………………………………………………………………..

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

Description
• บริหารจัดการโครงการ ครอบคลุมในด้าน Cost Time Scope
• บริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่กำหนด
• ศึกษาและพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้านบริหารจัดการโครงการ และที่เกี่ยวข้อง
• หาวิธีดำเนินงานเพื่อสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา
• ศึกษาขอบเขตโครงการ และกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบงานในแต่ละส่วนตาม TOR
• วางแผนการดำเนินงานโครงการ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
• แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานภายในโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานต่อไปได้
• นำเสนอความคืบหน้าของโครงการแก่ผู้บังคับบัญชา และลูกค้า

Qualification
• การศึกษา ปริญญาตรี คณะ/สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ ด้านการเงินและการธนาคาร 3 ปี
• ความสามารถ การบริหารทีมงาน, ความเป็นผู้นำ, การสื่อสารกับทีมงานและลูกค้า, การเจรจาต่อรอง
• PMP Certificate

Work Experience
ด้านการเงินและการธนาคาร 3 ปี
Education Level
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
Employment Type
งานประจำ หรือ สัญญาจ้าง
Salary Range
สามารถต่อรองได้
Work Location
ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ซ.นานาเหนือ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS)

Back to top

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบอาวุโส (Senior System Analyst)

Description
• วิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการได้
• จัดทำเอกสารรวบรวมความต้องการ และเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ
• สนับสนุนลูกค้าและประสานงานเจ้าหน้าที่ในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

Qualification
• วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสูงกว่า
• มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ System Analyst อย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Windows เป็นอย่างน้อย
• มีความสามารถในการใช้ Visual Studio.NET หรือ JAVA หรือ Tool ในการพัฒนาโปรแกรมได้
• มีความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ เช่น SQL Server , Oracle เป็นต้น
• มีความสามารถในการจัดทำเอกสารรวบรวมความต้องการ (Requirement Specification) เอกสารการออกแบบระบบ และคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ได้
• สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสื่อสารดี

Work Experience
มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ System Analyst อย่างน้อย 2 ปี
Education Level
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสูงกว่า
Employment Type
งานประจำ
Salary Range
สามารถต่อรองได้
Work Location
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Back to top

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

Description
• วิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการได้
• จัดทำเอกสารรวบรวมความต้องการ และเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ
• สนับสนุนลูกค้าและประสานงานเจ้าหน้าที่ในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

Qualification
• วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี
• มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Windows
• มีความสามารถในการใช้ Visual Studio.NET หรือ Tool ในการพัฒนาโปรแกรมได้
• มีความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ เช่น SQL Server , Oracle เป็นต้น
• มีความสามารถในการจัดทำเอกสารรวบรวมความต้องการ (Requirement Specification) เอกสารการออกแบบระบบ และคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ได้
• สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสื่อสารดี

Work Experience
มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 4 ปี
Education Level
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสูงกว่า
Employment Type
งานประจำ
Salary Range
สามารถต่อรองได้
Work Location
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Back to top

ตำแหน่ง : Programmer

Description
• เขียนโปรแกรมและปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
• จัดทำเอกสารคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนลูกค้าและประสานงานเจ้าหน้าที่ในทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

Qualification
• วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Windows
• มีความสามารถในการใช้ Visual Studio.NET หรือ Tool ในการพัฒนาโปรแกรมได้ (ถ้าเป็น Developer จะดีมาก)
• มีความสามารถในการใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ เช่น SQL Server , Oracle เป็นต้น
• มีความสามารถในการจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้
• สามารถทำงานเป็น Teamwork ได้
• สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสื่อสารดี

Work Experience
มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
Education Level
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสูงกว่า
Employment Type
งานประจำ
Salary Range
สามารถต่อรองได้
Work Location
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Back to top

ตำแหน่ง : Junior Technical Consultant

Description
• ศึกษาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Enterprise Solution
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ สำรวจและเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า
• ให้คำปรึกษาและออกแบบ Solution ตามความต้องการของลูกค้า
• จัดทำเอกสารนำเสนอโครงการ
• สนับสนุนงานฝ่ายขาย

Qualification
• วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย อายุ 25 – 29 ปี
• มีความรู้ด้าน Server, Storage, Network และ Software หากมีประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ HPE, VMware, Veritas, Cisco, Fortinet จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Enterprise Solution อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
• มีบุคลิกที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

Work Experience
มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Enterprise Solution อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Education Level
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Employment Type
งานประจำ
Salary Range
สามารถต่อรองได้
Work Location
บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ถ.สุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Back to top

ตำแหน่ง : Technical Consultant

Description
• ศึกษาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Enterprise Solution
• นำเสนอผลิตภัณฑ์ สำรวจและเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า
• ให้คำปรึกษาและออกแบบ Solution ตามความต้องการของลูกค้า
• จัดทำเอกสารนำเสนอโครงการ
• สนับสนุนงานฝ่ายขาย

Qualification
• วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย อายุ 28 – 35 ปี
• มีความรู้ด้าน Server, Storage, Network และ Software หากมีประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ HPE, HDS, RHEL, VMware, Veeam, Veritas, Symantec, Cisco, PaloAlto, Fortinet, Trend Micro จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Enterprise Solution อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และอดทนในการติดตามงานให้สำเร็จลุล่วง
• สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
• มีบุคลิกที่ดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

Work Experience
มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Enterprise Solution อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Education Level
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Employment Type
งานประจำ
Salary Range
สามารถต่อรองได้
Work Location
บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ถ.สุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

Back to top

LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar