Our Company

บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 100 ล้านบาท โดยมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 404 อาคารวัชราคาร ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ประเทศไทย ดําเนินธุรกิจด้าน System Integration คือดําเนินการจัดหา Solution ทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด และการบริการซึ่งรวมถึงการออกแบบและติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของ Hardware Solution และ Software ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน

ทางด้านการจัดหา Solution บริษัทฯ จะเตรียมการรองรับสําหรับ Solution ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Configuration, Design, ผลิตภัณฑ์ hardware และ software, การติดตั้ง, การบริการ และฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่มีคุณวุฒิ รวมถึง Partner และ Supplier ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านการพัฒนา ประสานงาน และอํานวยความสะดวกในการรองรับบริการอย่างรุดหน้า และยกระดับประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการจัดเก็บรายละเอียดความต้องการเบื้องต้น และนํามาดัดแปลงอย่างเหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งนี้บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการจัดหา solution ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้งการบริการอย่างตรงเวลา และมีคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆ กับผู้รับบริการในทุกๆขั้นตอน นับตั้งแต่การเริ่มแนวคิด การออกแบบเรื่อยไป จนถึงการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน และรองรับด้วยการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ และบริการอย่างเป็นมิตรทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดแบ่งการดําเนินงานออกเป็นสองส่วน คือ ด้านโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบริการทางด้านระบบต่างๆที่ครอบคลุม เพื่อนําเสนอแก่องค์กรรวมถึงการจัดหาบริการด้านโทรคมนาคม และบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของ สาธารณชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน นอกเหนือจากนั้น ทางด้านหมวดหมู่ของคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการนําเสนออย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของโครงสร้างทางระบบเครือข่าย Client และ Server, การจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย และ Application Software รวมไปถึง solution ทางโครงสร้างระบบเครือข่ายขององค์กร, ระบบ Network Management และบริการอื่นๆที่จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าให้กับเครือข่ายข้อมูลทางโทรคมนาคม

Vision : วิสัยทัศน์

“To be the key player in Telecommunication and information technology business”

“เพื่อก้าวไปสู่ผู้นําในทางธุรกิจด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ”

Mission : พันธกิจ

“Delivery the job on time with high performance and quality”

“การดําเนินงานอย่างตรงเวลาด้วยประสิทธิภาพสูงสุดที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ”

LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar