Vision : วิสัยทัศน์

“การเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับ” ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์ และพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลในยุคดิจิทัลที่เร่งรีบและเติบโตอย่างรวดเร็ว

Mission : พันธกิจ

ให้บริการสร้างสรรค์ และพัฒนาโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ระบบที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง

พัฒนาองค์กรให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดในยุคดิจิทัล

สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

Target : เป้าหมาย

เป็นผู้นำทางด้านการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมในตลาดภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า

สร้างสรรค์โซลูชันเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับลูกค้า

สร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

       บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ดําเนินธุรกิจด้าน System Integration ดําเนินการจัดหา Solution ทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด และการบริการซึ่งรวมถึงการออกแบบ และติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของ Hardware Solution และ Software ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน พร้อมที่จะให้บริการโดยทั่วประเทศ
       และยังมีสินค้าบริการ 2 ประเภท ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และในด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ทันสมัย โดยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงจากบริษัทชั้นนำ เช่น Microsoft, Google, AWS, VMware, Veeam, HP, Lenovo, Samsung, Aruba, Palo Alto, Fortinet, Trend Micro, CloudStrike, CloudFlare, Escher, LogiNect ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Emtelle, K-net, Kongsberg, Schmid, Jotron, Nokia ในด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมในตลาดภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า เรายินดีที่จะสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือแข็งแกร่งกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่สูงสุดจากเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

       บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ดําเนินธุรกิจด้าน System Integration ดําเนินการจัดหา Solution ทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด และการบริการซึ่งรวมถึงการออกแบบ และติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของ Hardware Solution และ Software ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน พร้อมที่จะให้บริการโดยทั่วประเทศ

       และยังมีสินค้าบริการ 2 ประเภท ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และในด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ทันสมัย โดยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงจากบริษัทชั้นนำ เช่น Microsoft, Google, AWS, VMware, Veeam, HP, Lenovo, Samsung, Aruba, Palo Alto, Fortinet, Trend Micro, CloudStrike, CloudFlare, Escher, LogiNect ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Emtelle, K-net, Kongsberg, Schmid, Jotron, Nokia ในด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมในตลาดภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า เรายินดีที่จะสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือแข็งแกร่งกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ที่สูงสุดจากเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Solution ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Solution ทางด้านโทรคมนาคม

       นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพการบริหารงาน หรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีมาตรฐานอยู่ในระดับสากลในการให้บริการลูกค้าอย่าง มีประสิทธิภาพ

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 29110