ธุรกิจด้านโทรคมนาคม

          ทางด้านโทรคมนาคม บริษัทฯ ถือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นระบบ TDMA,  ระบบไมโครเวฟ, ระบบ Wireless Broadband และล่าสุดได้ดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ระบบ WiMAX เป็นรายแรกในประเทศไทยให้กับ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (หรือ กทช. ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กสทช.) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการตั้งแต่ การออกแบบ การติดตั้ง และการบริการบำรุงรักษาภายหลังการขาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายต่างๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรวมทั้งหมดจนถึงชายแดนไทย ซึ่งทีมงานทางด้านโทรคมนาคมของบริษัทฯ ล้วนมีประสบการณ์ และทักษะความชำนาญในด้านนี้มาเป็นเวลานาน

                 นอกจากนั้นยังได้รับความไว้วางใจจาก กรมเจ้าท่า และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ให้ดำเนินการระบบบริหารจัดการจราจรทางน้ำ (Vessel Traffic Management Information System)  ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการยกระดับการบริหารจัดการการจราจรทางน้ำของประเทศ  โดยบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ออกแบบระบบ, ดูแลทางด้านวิศวกรรม, การติดตั้ง, การดำเนินการ, การบำรุงรักษา และปิดท้ายด้วยการบริการจัดการผ่านเครือข่ายทั้งหมด โดยยังคงยึดมั่นในแนวทางให้บริการกับหน่วยงานรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ หรือลูกค้าทั่วไปทั่วทั้งประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งความตั้งใจที่จะเสนอบริการและsolutionที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีชื่อเสียงด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางด้านโทรคมนาคม

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปด้วยการจัดหา solution และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT ที่มีความหลากหลาย บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถจัดหาได้ทั้งผลิตภัณฑ์ software, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงระบบฐานข้อมูล, การออกแบบระบบเครือข่ายและการสนับสนุน, การผสมผสานระบบ, การให้คำปรึกษา, การออกแบบ Web application หรือ Web portal และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยทีมงานที่มีความชำนาญด้าน IT จะถูกมอบหมายให้ออกแบบและจัดทำให้บรรลุผลสำเร็จ ใน solution ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นรูปแบบที่คุ้มค่ากับงบประมาณตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งแพร่หลายไปทั่วโลก

   ทีมงานของบริษัทฯ ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มคนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความรู้และความชำนาญทางด้านระบบเครือข่ายทำให้บริษัทฯมีข้อได้เปรียบในการจัดเตรียมและดำเนินการในทุกขั้นตอนให้กับธุรกิจทางการติดต่อสื่อสารของลูกค้าได้อย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งบริการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย :

  • การติดตั้ง
  • การให้คำปรึกษา
  • การดำเนินการโครงการ
  • การออกแบบ solution
  • การพัฒนาระบบ

          จากการลงทุนขนาดใหญ่ที่เพิ่มมากขึ้นของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อความคล่องตัวขององค์กรภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางด้านระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์, ระบบ E-learning และการจัดหาซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาทั่วทั้งระบบ ดังนั้นหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจึงเป็นลูกค้าสำคัญส่วนใหญ่ที่ทางบริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมการประมูลราคาแม้ว่าการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีแต่ด้วยทีมงานที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาต่อไปและกลายเป็นผู้นำระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในอนาคต

ทีมงานของบริษัทฯ

          ด้วยทีมงานกว่า 70 คน ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานทั่วไป ซึ่งประกอบไปด้วยวิศวกรจำนวน 30 คน และนักวิเคราะห์ระบบจำนวน 15 คน     ที่มีประสบการณ์ในงานสำคัญมาอย่างมากมายอีกทั้งยังมีความรู้ความชำนาญต่อการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางด้านโทรคมนาคม, การส่งผ่านข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในประเทศ ซึ่งทีมงานเหล่านี้พร้อมที่จะประสานงานกับลูกค้าและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่มด้วยการสรรหา Solution ที่ดีที่สุด เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องและตรงกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยความรู้และความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมดของทีมงาน

          ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชน บริษัทฯ พร้อมที่จะให้บริการโดยทั่วประเทศ และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ หากลูกค้ามีความต้องการหรือมีปัญหาใดๆ