บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด

              บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบการด้านผู้รวบรวมระบบ (System Integrator) โดยให้บริการออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตั้งรวมถึงดำเนินการจัดการ ดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการจัดเตรียม Solution ที่ดีที่สุด ด้วยการบริการอย่างตรงเวลาพร้อมทั้งเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ข้อมูลทั่วไป

           บริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 100 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 404 อาคารวัชราคาร ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย ดําเนินธุรกิจด้าน System Integration คือดำเนินการจัดหา Solution ทางระบบการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด และการบริการซึ่งรวมถึงการออกแบบ และติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมและธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของ Hardware Solution และ Software ให้แก่ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน โดยทั่วประเทศ

          ทางด้านการจัดหา Solution บริษัทฯ จะเตรียมการรองรับสำหรับ Solution ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Configuration ,Design, ผลิตภัณฑ์ hardware และ software, การติดตั้ง, การบริการ และฝึกอบรม โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่มีคุณวุฒิ รวมถึง Partner และ Supplier ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านการพัฒนา ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการรองรับบริการอย่างรุดหน้า และยกระดับประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการจัดเก็บรายละเอียดความต้องการเบื้องต้น และนำมาดัดแปลงอย่างเหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการจัดหา solution ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  พร้อมทั้งการบริการอย่างตรงเวลา และมีคุณภาพ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆ กับผู้รับบริการในทุกๆ ขั้นตอน นับตั้งแต่การเริ่มแนวคิด การออกแบบ เรื่อยไปจนถึงการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และรองรับด้วยการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ และบริการอย่างเป็นมิตร  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดแบ่งการดำเนินงานออกเป็นสองส่วน คือ ด้านโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

          บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบริการทางด้านระบบต่างๆ ที่ครอบคลุม เพื่อนำเสนอแก่องค์กร รวมถึงการจัดหาบริการด้านโทรคมนาคม และบริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของสาธารณชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน นอกเหนือจากนั้น ทางด้านหมวดหมู่ของคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการนำเสนออย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องของโครงสร้างทางระบบเครือข่าย Client และ Server, การจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย และ Application Software รวมไปถึง solution ทางโครงสร้างระบบเครือข่ายขององค์กร, ระบบ Network Management และบริการอื่นๆ ที่จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าให้กับเครือข่ายข้อมูลทางโทรคมนาคม

Vision: วิสัยทัศน์

“To be the key player in Telecommunication and information technology business”

 “เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำในทางธุรกิจด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ”

Mission: พันธกิจ

“Delivery the job on time with high performance and quality”

 “การดำเนินงานอย่างตรงเวลาด้วยประสิทธิภาพสูงสุดที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ”