RTS (2003) Co.,Ltd.

เรายึดมั่นวิสัยทัศน์

เพื่อก้าวไปสู่ผู้นําในทางธุรกิจด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อก้าวไปสู่ผู้นําในทางธุรกิจด้านโทรคมนาคม และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

18 ปี

  ประสบการณ์ความเชื่อถือ
  (ตั้งแต่ปี 2003)

70 คน

  เราพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

150 Projects

  ติดตั้งระบบ ออกแบบ Solution และการพัฒนาระบบ

  ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 29110

  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์
  ซอฟต์แวร์ ให้แก่องค์กร

  ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ISO/IEC 29110

  ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์อฟต์แวร์ ให้แก่องค์กร

logo-iso-v.3

  ใบรับรองมาตรฐาน
  คุณภาพ ISO/IEC 29110

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กร