ผลงานการดําเนินงานที่ผ่านมา (Site Reference)

      รายนามลูกค้า และผลงานในโครงการต่างๆที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านโทรคมนาคมโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 1,000 ล้านบาท

หมายเหตุ : สามารถเลือกดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ตามภาพด้านบน