บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

img_51a801b2bc6c5664b065ea184e161d42

   ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Voice Communication and Control System (VCCS) และอุปกรณ์ Interface ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ (18 ชุด)

– โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบควบคุมจราจรทางน้ำ และความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS) Equipment)

– โครงการจ้างติดตั้งและเชื่อมต่อระบบ AIS

– โครงการซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งสำหรับระบบถ่ายทอดข่าวสารการบินอัตโนมัติ
   (Automatic Message Switching System: AMSS) จำนวน 1 ระบบ

– โครงการซื้อระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สาย (Wireless Link Network) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ