บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

20150826_1859

      ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิรภัยของสนามบิน (e-Safety) และด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (e-Security)

– โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา Server และอุปกรณ์ระบบ SSO จำนวน 1 งาน

– โครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูล และสำรองข้อมูล จำนวน 1 งานระยะเวลา 1 ปี (1 ต.ค 2558 – 30 ก.ย. 2559)

– โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษา Server และอุปกรณ์ระบบ SSO จำนวน 1 งาน

– โครงการซื้อขายโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบงานจัดทำบัตรรักษาความปลอดภัยติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง,

ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานเชียงราย, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต