บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการ MA CRM Phase 1 (10 Months)