สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

DGA-Logo-3000

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– จ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)