สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Web Portal)