การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

img_349d5322d88747a94ee47507507252fd

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปีงบประมาณ 2565 – 2569

– โครงการจัดซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายแบบประมวลผลกลุ่มเมฆ และ Virtual Desktop Infrastructure ระยะที่ 2

– โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

– โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (Storage Area Network)

– โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการสำรอง และกู้คืนข้อมูล