บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการสัญญาการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบโทรคมนาคมและระบบสื่อสารข้อมูล นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระหว่าง 

บริษัทอาร์ ที เอส (2003) จำกัด กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)