สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)

ONDE_Logo

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน