บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับระบบ Fraud Monitoring System ปี 2564

– โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ สำหรับระบบ Fraud Monitoring System ปี 2562

– โครงการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ พร้อม License และพัฒนาระบบ Fraud Monitoring System