กองทัพเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

      ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการซื้อระบบควบคุมการปฏิบัติ และติดตามสถานการณ์ทางทะเลสำหรับ ศรชล. จำนวน 1 ระบบ