บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

post

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจ้างพัฒนาระบบค่าส่วนแบ่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศ (International Account System : IAS)

– โครงการบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์ (e-mail Cloud Service)

– โครงการเช่าระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและแคมเปญ (CRM) จำนวน 1 ระบบ

– โครงการ Active Directory and Desktop Management ทั่วประเทศจำนวน 1 ระบบ

– โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์สลับสัญญาณระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก พร้อมการติดตั้งจำนวน 1 ระบบ