บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

TOT

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Computer All in One และ Multifunction Printer เพื่อให้บริการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

– โครงการขยายพื้นที่การให้บริการ ADSL ด้วยโครงข่าย Wi-Fi

– โครงการจ้างเหมาติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USONET) จำนวน 14 แห่ง

– โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ IP STAR ในพื้นที่ USO ทั่วประเทศ

– โครงการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Wireless Broadband SR-Angel เพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์ โทรศัพท์สาธารณะ และ Internet ความเร็วสูง ในพื้นที่บริการกรุงเทพฯ และปริมณฑล