ผลงานการดําเนินงานที่ผ่านมา (Site Reference)

    รายนามลูกค้าและผลงานในโครงการต่างๆที่ผ่านมาของบริษัทฯ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านโทรคมนาคมโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า 1,000 ล้านบาท