RTS 2003

บริษัท อาร์ ที เอสฯ ร่วมกับ บมจ. ทีโอที เริ่มส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับ 2 โรงเรียนในจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดแรก ในโครงการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย. ที่ผ่านมา