สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

       ผลงานที่ผ่านมา ดังนี้

– โครงการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ

– โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ายพร้อมระบบวิเคราะห์ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

– โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (NAC) และบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน 1 ชุด

– โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 2 ชุด

– โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade Server จำนวน 1 ชุด