ตำแหน่งงาน : Programmer

ระดับบริหาร....(ข้อมูล)

ลักษณะงาน

  • ทำ…
  • ทำ…

ประเภทงาน

บุุคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

จังหวัดกรุงเทพฯ

การศึกษา

(ข้อมูล)

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ 5 ปี….(ข้อมูล)

เพศ

ชาย / หญิง

อายุ

ไม่เกิน….(ข้อมูล)