การดําเนินการจัดหาและรวบรวมระบบ (System Integration)

               ภารกิจหลักของบริษัทฯ คือการบริการจัดหา Hardware ระบบจัดเก็บข้อมูล, ระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยพื้นฐานและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะ ช่วยให้ธุรกิจของท่านดําเนินกิจการไปได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น